Eenvoudige mishandeling – advocaat nodig?

Bij mishandeling gaat het meestal om een situatie van huiselijk geweld, een vechtpartij tussen twee of meer personen, of de mishandeling met een voorwerp, maar ook een duw in het water, het onvrijwillig afknippen van haren of het inspuiten met HIV-positief bloed wordt als mishandeling aangemerkt. Het is dus vaak breder dan u vooraf zou denken. Gelukkig is er in veel gevallen goed verweer te voeren tegen een verdenking van mishandeling. Belangrijk is dan wel om goed te begrijpen wat precies onder mishandeling wordt verstaan, wat het beoordelingskader is, welke bewijzen hierbij van belang kunnen zijn en welke verweren in dat kader mogelijk zijn. Een gespecialiseerde advocaat van het StrafrechtadvocatenNetwerk.nl kan hierbij helpen! 

Strafbaarstelling mishandeling

Mishandeling is strafbaar gesteld in artikelen 300 t/m 304 Wetboek van Strafrecht.

 • Art. 300 Sr. - eenvoudige mishandeling
  In artikel 300 lid 1 Sr. gaat het om eenvoudige mishandeling, de lichtste vorm van mishandeling. De overige leden van art. 300 Sr. bevatten strafverzwarende gevolgen. Wanneer de mishandeling heeft geleid tot zwaar lichamelijk letsel of de dood, kunnen er hogere gevangenisstraffen worden opgelegd.
 • Art. 301 Sr. - mishandeling met voorbedachte rade
  In art. 301 Sr. is strafbaar gesteld de mishandeling met voorbedachte rade. Het gaat dan om een min of meer planmatig handelen; Van belang is de vaststelling dat de verdachte voldoende tijd had om zich te beraden op  het te nemen of het genomen besluit. Het komt niet vaak voor dat mishandeling met voorbedachte rade ten laste wordt gelegd.
 • Art. 302 Sr. - zware mishandeling
  In art. 302 Sr. is strafbaar gesteld: het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel. Wat precies onder zwaar lichamelijk letsel moet worden verstaan, kunt u hier lezen. Art. 302 Sr (zware mishandeling) verschilt van de mishandeling met zwaar lichamelijk letsel tot gevolg door het opzet. Bij zware mishandeling moet er opzet bestaan op het toebrengen van zwaar lichamelijk letsel, terwijl bij de art. 300 Sr. variant het zwaar lichamelijk letsel alleen een bijkomend gevolg is van de mishandeling, zonder dat dit ook echt de bedoeling was. In de praktijk wordt vaak het (voorwaardelijk) opzet op de mishandeling al snel aangenomen, waardoor in de meeste gevallen art. 302 Sr. - zware mishandeling ten laste zal worden gelegd.
 • Art. 303 Sr. - zware mishandeling met voorbedachte rade
  Net als art. 301 Sr. bevat dit een uitbreiding van de strafbaarstelling met de voorbedachte rade, maar nu bij het opzettelijk toebrengen van zwaar lichamelijk letsel.
 • Art. 304 Sr. - strafverzwarende omstandigheden
  In Art. 304 Sr. zijn een aantal strafverzwarende gevallen genoemd, bijv. de mishandeling van de vader, moeder, echtgenoot, partner, eigen kind, ambtenaar in functie, en wanneer de mishandeling plaatsvindt door toediening van gevaarlijke stoffen.
 • Art. 304a/b Sr. - mishandeling met terroristisch oogmerk
  In geval van mishandeling met een terroristisch oogmerk zijn de straffen de helft hoger.  Wanneer daar ook nog eens bij wordt samengespannen, en er sprake van een zware mishandeling met voorbedachte rade, wordt de straf eveneens verhoogd (art 304b Sr.)

Varianten van mishandeling

In de omschrijving bij artikel 300 Sr. wordt eenvoudige mishandeling niet nader gedefinieerd. . Daardoor rijst de vraag welke gevolgen onder de reikwijdte van mishandeling kunnen worden geschaard. In de jurisprudentie van de Hoge Raad is dat wel nader uitgewerkt. In de kern gaat het bij mishandeling om

 1. het aan een ander toebrengen van lichamelijk letsel of pijn
 2. het teweegbrengen van min of meer hevige onlust veroorzakende gewaarwording in of aan het lichaam
 3. het opzettelijk benadelen van de gezondheid van een ander (bijv. door toedienen HIV-positief bloed)

> zie ook beoordelingskader mishandeling

Bewijs mishandeling

Het bewijs van mishandeling wordt, naast de aangifte, meestal gebaseerd op

 • Getuigenverklaringen
 • Medische informatie over het letsel
 • Camerabeelden
 • Proces-verbaal van bevindingen van de politie over letsel

Voor het wettig bewijs is het voldoende dat de aangifte door een ander bewijsmiddel wordt ondersteund. Dat kan zelfs al de waarneming van letsel door de politie zijn, of een verklaring van een getuige (bijv. kennis of vriend van de aangever). Meestal gaat het in dit soort zaken om de overtuiging. Het is aan de advocaat om de rechter te overtuigen dat de feiten toch anders zijn dan door de aangever wordt beweerd, dat het letsel op een andere manier is ontstaan, of dat de getuige het toch niet goed heeft gezien of niet onafhankelijk is.

Gespecialiseerde advocaat nodig?

Een ervaren en gespecialiseerde advocaat weet meestal wel de zwakke punten in de bewijsvoering van de officier van justitie te vinden en kan het verschil maken tussen een vrijspraak of een veroordeling. Wordt u verdacht van mishandeling, dan is het wel belangrijk dat u in een zo vroeg mogelijk stadium u laat bijstaan door een advocaat. Heeft u een oproeping voor een verhoor bij de politie ontvangen, dan kan de advocaat alvast het proces-verbaal op voorhand opvragen en u voorbereiden op dat verhoor. Gaat het al om een dagvaarding om bij de rechter te verschijnen of om een oproeping voor een OM-zitting, dan is het belangrijk dat de advocaat het dossier bij justitie opvraagt en alvast een beoordeling maakt van het bewijs. Laat u door de advocaat vooraf adviseren over de mogelijkheden om het aan te vechten. Meld uw zaak aan via het aanmeldingsformulier op de website en wij brengen u geheel gratis en vrijblijvend in contact met een van onze gespecialiseerde advocaten.


Notice: Undefined index: klik3_zaak_aanmeld_content_title in /home/advocaat2/domains/01-mishandeling-advocaat.nl/public_html/wp-content/plugins/klik3-advocado-functions/klik3-advocado-functions.php on line 141

Notice: Undefined index: klik3_zaak_aanmeld_content_text in /home/advocaat2/domains/01-mishandeling-advocaat.nl/public_html/wp-content/plugins/klik3-advocado-functions/klik3-advocado-functions.php on line 142

Notice: Undefined index: klik3_zaak_aanmeld_button_title in /home/advocaat2/domains/01-mishandeling-advocaat.nl/public_html/wp-content/plugins/klik3-advocado-functions/klik3-advocado-functions.php on line 143

Notice: Undefined index: klik3_zaak_aanmeld_button_text in /home/advocaat2/domains/01-mishandeling-advocaat.nl/public_html/wp-content/plugins/klik3-advocado-functions/klik3-advocado-functions.php on line 144
Direct contact met een advocaat?
Meld gratis en vrijblijvend uw zaak aan.
Zaak aanmelden